Διακοπή στην λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε ενημέρωση για την διακοπή της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.

Συγκεκριμένα στην ενημέρωση αναφέρει:
Σε συνέχεια του (α) σχετικού σας πληροφορούμε ότι από την Παρασκευή 30.07.2021 και ώρα 18:05 έως και τη Δευτέρα 02.08.2021 και ώρα 12:00 θα τεθεί εκτός λειτουργίας μεταξύ άλλων και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικών εργασιών στις υποδομές, αλλά και λόγω προγραμματισμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί της πλατείας Κάνιγγος, όπου στεγάζεται το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω αυτής.
Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα γίνεται απευθείας μέσω των κάτωθι διευθύνσεων (URL):
✓ Για την είσοδο χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/
✓ Για την αναζήτηση διαγωνισμών για το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/
✓ Για την εγγραφή χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: http://84.205.192.251/iService-Registr/
Η Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος στην Αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος στις ιστοσελίδες www.yme.gr και www.ggde.gr.

Πληροφορίες Δ. Κολλιοπούλου 213 1523892,874 [email protected]

Σχετικά έγγραφα
Σχετ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 26414ΕΞ2021/28-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (β) Το άρθρο 37 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
(γ) Η με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021).