Βγήκε ορθή επανάληψη απο την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση …»

Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της η ΕΕΤΑΑ σημειώνει:
Τα σημεία που αφορούν στην ορθή επανάληψη, είναι τα κάτωθι:

1) Στην αρχή της σελίδας 11, στα «απαιτούμενα δικαιολογητικά» για την κατηγορία αιτούσας α) και β), συμπληρώθηκε η φράση: «… ή από δικηγόρο, εφόσον αυτός βεβαιώνει, σύμφωνα με το δικηγορικό κώδικα, ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα.»

2) Στη σελίδα 13,
i) άρθ. 4, α, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά», η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας, ή/και Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση, ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας, Υγειονομικών Επιτροπών (εάν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής αναπηρία).»
ii) άρθ. 4, β, 1, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά», η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας, ή/και Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών (εάν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής αναπηρία).
iii) άρθ. 4, γ, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά», η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ (στις περιπτώσεις που απαιτείται) ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Την αίτηση την υποβάλει το άτομο το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης. Εάν δεν έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, την αίτηση δύναται να υποβάλει η φυσική μητέρα ή ο χήρος πατέρας.

3) Στη σελίδα 21, πριν την τελευταία παράγραφο: «Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πληρωμή του Φορέα…», προστίθεται η τελευταία παράγραφος που βρισκόταν στην αρχή της σελίδας 22: «Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αιτιολογείται η απουσία ή/και δεν προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο Δικαιούχος προβαίνει σε αναλογική
μείωση του αντιτίμου που καταβάλλεται στον Φορέα.»

4) Στη μέση της σελίδας 34, πριν την τελευταία παράγραφο του α.,«Στο απαραίτητο προσωπικό περιλαμβάνεται και ο παιδίατρος…», προστίθεται η τελευταία παράγραφος της σελίδας 36: «Η ΕΕΤΑΑ δε δύναται να προχωρήσει στην πληρωμή του Φορέα μέχρι την έναρξη της διαδικασίας θεραπείας του προβλήματος».