Σε ποιους Δήμους και Περιφέρειες πάνε τα 52 άτομα ειδικών κατηγοριών για τις προσλήψεις του 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3524 Τεύχος Β’ 2 Αυγούστου 2021 η Απόφαση Αριθμ. 56363 για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Οι προσλήψεις αφορούν την υπ’ αρ. 42/30-09-2020 πράξη έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επτακόσιες σαράντα τρεις (743) θέσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού και β’ βαθμού.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, ανέρχεται στις πενήντα δύο (52).

Η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Δείτε εδώ πώς κατανέμονται οι θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες