Δημοσιεύθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3544 Τεύχος Β’ 3 Αυγούστου 2021 η απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 του Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του ν. 4495/2017).
Όπως αναφέρει η απόφαση η μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) αποτελεί εξαιρετικής σημασίας πολεοδομικό εργαλείο, δεδομένου ότι με αυτήν επιτυγχάνεται η αφαίρεση Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από «ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης» του άρθρου 70 του ν. 4495/2017 στα οποία δεν μπορεί να ασκηθούν – μερικώς ή ολικώς – τα δικαιώματα δόμησης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την περιοχή και η εν συνεχεία προσθήκη του σε «ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης» του άρθρου 71, τα οποία εμπίπτουν πρωτίστως σε Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) που θεσμοθετούνται για το σκοπό αυτό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία επιτυγχάνει το συγκερασμό της συνταγματικής επιταγής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας και τη διασφάλιση του κατάλληλου πολεοδομικού περιβάλλοντος για τη διαβίωση (των παρ. 6 και 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος αντιστοίχως), με την υποχρέωση της προστασίας της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 του Συντάγματος). Η ανάγκη καθορισμού Ζ.Υ.Σ. μετά από εκπόνηση σχετικών μελετών υπαγορεύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ενώ η κεντρική διοίκηση και οι Ο.Τ.Α. μεριμνούν για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που απορρέει από το άρθρο 24 του Συντάγματος, έχουν παρατηρηθεί διαχρονικά μεγάλες δυσχέρειες στην αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης, σε συνδυασμό με την οικονομική δυσχέρεια για την καταβολή της αναλογούσας κατά περίπτωση αποζημίωσης.
Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ. προσδιορίζονται, με πολεοδομικά κριτήρια, περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης. Δηλαδή, περιοχές οι οποίες δύνανται να υποδεχτούν αύξηση του συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), χωρίς να προκύπτει περιβαλλοντική υποβάθμιση και δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης, όπως τεκμηριώνεται από τη σχετική ειδική πολεοδομική μελέτη και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που τη συνοδεύει.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τις προδιαγραφές