Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3545 Τεύχος Β’ 3 Αυγούστου 2021 η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενάργειας με την οποία καθορίζονται οι Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ).

Οπως περιγράφεται στς Γενικές Αρχές:
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, και εκπονούνται σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες Δη- μοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δ.Ε. ομόρων Δήμων. Εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώ- του επιπέδου στο σύνολο των επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χω- ροταξικό σχεδιασμό και παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό δευτέρου επιπέδου. Τα ΤΠΣ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις (και κατά περίπτωση κατευθύνσεις) για την επίτευξη των σκοπών τους.
Τα ΤΠΣ διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυ- ξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4447/2016 ως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτών των βασικών αρχών, τα ΤΠΣ:
• ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορι- σμό στο σύνολο του εξωοικιστικού χώρου ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά,
• δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, στο κτιριακό απόθεμα και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο,
• αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης πόλης,
• επιδιώκουν τη διαχείριση της γης ως φυσικού πόρου με φειδώ, με επεκτάσεις των σχεδίων των πόλεων μόνον όπου αυτό δικαιολογείται από τον παρατηρούμενο ή αναμενόμενο λόγω των πληθυσμιακών τάσεων κορε- σμό τους. Παράλληλα επιδιώκουν την προώθηση νέων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης που δεν περιορίζονται στην εκ των υστέρων πολεοδόμηση ήδη διαμορφωμέ- νων ατύπως οικιστικών ζωνών, βάσει των αρχών της συμπαγούς και συνεκτικής πόλης,
• υποστηρίζουν τη δημιουργία ισχυρής και ισορροπη- μένης παραγωγικής βάσης, σύμφωνα με τις κατευθύν- σεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού και παρέχουν επαρκή γη για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομι- κών δραστηριοτήτων και ιδίως αυτών που αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, καθώς και μέσω της αξιοποίησης ανενεργών και εγκαταλελειμ- μένων χρήσεων,
• διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανταγωνιστικό- τητα των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης,
• προστατεύουν τους διαθέσιμους φυσικούς και πολι- τιστικούς πόρους, ως αυτοτελείς αξίες και παράλληλα, τους εντάσσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία,
• προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβα- σιμότητα,
• προωθούν την πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την ανθεκτικότη- τα και την ασφάλεια από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους,
• προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση αποκλεισμών χωρικού χαρακτήρα.

Τα ΤΠΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και δια- γραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται:
• το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη,
• τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, • οι χρήσεις γης,
• οι όροι και περιορισμοί δόμησης,
• οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις,
• τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δί- κτυα και υποδομές,
• η ιεράρχηση του οδικού δικτύου,
• ο σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων,
• η προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών,
• η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περι- οχή μελέτης.
Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, επιπλέον καθορίζουν: • Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ),
• Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων,
• περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και οχημάτων
χαμηλών εκπομπών ρύπων,
• μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
• μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνο- λογικών καταστροφών και λοιπών απειλών,
καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ με τα στάδις και τις διαδικασίες