Βγήκε η απόφαση για την ίδρυση και κατάργηση δημοτικών και νηπιαγωγείων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3897 Τεύχος Β 20 Αυγούστου 2021 απόφαση η απόφαση Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/102319/Δ1 του Υπουργείου Παιδείας για Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022.

Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ η εκ 164.491,10 € περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2021 θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ των οικείων Δήμων.

Η εκ 430.777,75 € περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΕ των οικείων Δήμων.

Λαμβάνεται υπόψη το υπ’ αρ. 2204/10-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ότι για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για σχολεία της Επικράτειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση και τα αιτήματα εξοπλισμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα, θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Από την απόφαση αυτή σημειώνεται ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 270.158,45 € περίπου, ετησίως για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Η εκ 270.158,45 € περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΕ των οικείων περιφερειών.

Δείτε στο ΦΕΚ ποια σχολεία ιδρύονται και ποια καταργούνται
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/08/proagogi_sxoleion21.pdf