Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για την αστική κινητικότητα

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τις αστικές μεταφορές διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις μεμονωμένων πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να βοηθήσει την Επιτροπή να προτείνει νέο ενωσιακό πλαίσιο για την αστική κινητικότητα. Η έρευνα θα συλλέξει πληροφορίες και παρατηρήσεις σχετικά με τους γενικούς στόχους της προβλεπόμενης πρωτοβουλίας της ΕΕ για την αστική κινητικότητα (PLAN/2020/8676).

Στόχος των προβλεπόμενων διαβουλεύσεων είναι η αναζήτηση πληροφοριών και ανατροφοδότησης από τα πλέον σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και από το ευρύτερο κοινό σε σχέση με τις κύριες κατευθύνσεις του σχεδιαζόμενου πλαισίου αστικής κινητικότητας της ΕΕ. Ειδικότερα, η διαβούλευση θα πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αστικές περιοχές της ΕΕ μπορούν:
• να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές και σε άλλους στόχους της στρατηγικής για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένου του ορόσημου για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα σε 100 ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030·
• να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του αστικού πληθυσμού της ΕΕ μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων της αστικής κινητικότητας, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο θόρυβος, η προσβασιμότητα, η οδική ασφάλεια, προωθώντας παράλληλα τη σωματική άσκηση·
• να αυξήσουν τη στήριξη και τη χρήση των πλέον βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (ιδίως των δημόσιων μεταφορών και της ενεργής κινητικότητας), καθώς και της αστικής εφοδιαστικής με μηδενικές εκπομπές.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-Sustainable-transport-new-urban-mobility-framework/public-consultation_el