Μείωση των προσλήψεων κατά 10% στους Δήμους

Με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή προβλέπεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων για το 2022 περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020
Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και το άρθρο 25 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου»
Συγκεκριμένα το άρθρο 25 αναφέρει:

 1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου. Η κατανομή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται με απόφαση της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού βάσει του προγραμματισμού της παρ. 1.
 3. Στον αριθμό προσλήψεων της παρ. 2 δεν περιλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
  α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143),
  β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,
  γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών,
  δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω Ε.Σ.Π.Α..
 4. Ειδικά για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020 και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, καθώς και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων.

Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο