Πατείνονται οι μετακινήσεις και επιτρέπονται οι συμβάσεις προσωπικού λόγω covid-19

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροψών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)>

Μεταξύ άλλων

Παρατείνονται οι μετακινήσεις του πάσης Φύσεως προσωπικού νια την κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού cove-19

Ρυθμίζεται η δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας και Φορέων της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) και των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμψωνα μετην κοινή υπουργική απόψαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόψασή τους, να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εψαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού, με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών καθώς, επίσης, και σε συμβάσεις με ψυσικά ή νομικά Πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοψόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια, επανεξετάσεις, κ.λπ.) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους

Κατεβάστε από εδώ την τροπολογία