Τροπολογία για παράταση αδειών σωματείων για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

Με τροπολογία που κατετέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίλτο «Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών Τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»:

Παρατείνεται η προθεσμία στο άρθρο 30 του ν, 4726/2020 (Ν 181) και ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4726/2020 σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγησης της το αργότερο έως την 31ή.7.2022, ενώ διευκρινίζεται ρητά ότι τα εν λόγω σωματεία συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων.

Ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Ως αποτέλεσμα, από την 1η.8.2022 (αντί της έως τώρα 1ης.9.2021) αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραψεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α και β βαθμού.

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999. Ως αποτέλεσμα, από την 1η.8.2022 (αντί της έως τώρα 1ης.9.2021) αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Κατεβάστε από εδώ την τροπολογία