Διεύρυνση των δαπανών των δήμων χωρίς προϋπολογισμό

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και με το Άρθρο 5

Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων – Επιτρεπόμενες δαπάνες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006 προβλέπεται ότι:

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] τροποποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες μετά την πάροδο του τριμήνου και η παρ. 2 διαμορ φώνεται ως εξής:

«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αψορούν: α) τις αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισψορών, β) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους και γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ της παρ. Ι του άρθρου 158.»

δηλαδή 

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών”.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων”.

«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

“ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία”.