Εγκύκλιος για την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ

Εγκύκλιο εξεδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Με την εγκύκλιο ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134) με θέμα «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και κατά λόγο αρμοδιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου, για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 30-9-2021. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές και αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους.

Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις που έχουν λήξει κατά το διάστημα από 1-6-2021 έως 31-7- 2021 (δεν υφίστανται ενεργές συμβάσεις) οι οποίες δύνανται να ανανεωθούν με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων, ενώ ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων μηνών , των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.

Επισημαίνεται ότι οι παραλήπτες των Δήμων και των Περιφερειών πρέπει άμεσα να ενημερώσουν και τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας για την εφαρμογή των ανωτέρω, εφόσον συντρέχει περίπτωση ενώ μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο θα αρχειοθετηθούν.