Παράταση στις επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων

Με το άρθρο 51, του Νομοσχεδίου περί «Ευζωίας των Ζώων συντροφιάς» που κατετέθη στη Βουλή δίνεται παράταση σ τις χρηματικές επιχορηγήσεις από Δήμους προς αθλητικά σωματεία.

Συγκεκριμένα το άρθρο 51 αναφέρει:
Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. vi) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114) αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής από Δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η.6.2022. »

Θυμιζουμε ότι με το πρόσφατο νομοσχέδιο «Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών Τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Ως αποτέλεσμα, από την 1η.8.2022 (αντί της έως τώρα 1ης.9.2021) αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραψεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α και β βαθμού.