Στην Οικονομική Επιτροπή και τα αναπτυξιακά δάνεια

Και τα Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. παιρνάνε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Συγκεκριμένα το άρθρο 49 αναφέρει:

Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.

  1. Για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α ́ 272). Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού, ή από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α ́ 114). Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.,
    αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.
  2. Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α. δικαιούχου φορέα της παρ. 1, εφόσον απαιτείται αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αυτού, αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.