Δικαίωμα υπογραφής και στους ΙΔΟΧ Γεωτεχνικούς

Με το άρθρο 22 του νομοσχέδιου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που ψηφίστηκε από την βουλή χορηγείται δικαίωµα προσυπογραφής και υπογραφής εγγράφων αρµοδιότητάς τους, στο προσωπικό των φορέων του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται µε σύµβαση ΙΔΟΧ, έως οκτώ (8) µήνες.

Συγκεκριμένα το άρθρο 22 αναφέρει:
Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως ά- νω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.