Πως θα κατατεθούν τα προσχέδια των προϋπολογισμών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Εγκύκλιο με Αρ. 593, εξέδωσε το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ 7Ψ4Α46ΜΤΛ6-99Ξ, και με θέμα: Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.
Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ του φορέα αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

Η αξιολόγηση των σχεδίων Π/Υ 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά:
1) βάσει των στοιχείων του αρχείου του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 που πρέπει να υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙΙΙ,
2) βάσει των στοιχείων του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών που πρέπει να υποβληθεί στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ https://aftodioikisi.ypes.gr/, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙV (το οποίο υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αρχείο του σχεδίου προϋπολογισμού) και

3) βάσει των απολογιστικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Ως προς την τρίτη προϋπόθεση διευκρινίζεται ότι ανάλογα με την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι φορείς πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των στοιχείων των αντίστοιχων μηνών αναφοράς στον Κόμβο. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας καταρτίσει το σχέδιο Π/Υ 2022 με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας για τους μήνες αναφοράς: Σεπτέμβριος 2021, Σεπτέμβριος 2020 και Δεκέμβριος 2020. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ και η έκδοση Γνώμης επί αυτού από το Παρατηρητήριο.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ