Νέες παραμετροποιήσεις λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε η υπ΄ αριθ. 64233/09.06.2021 (Β΄2453) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36).

Με την έκδοση του ν. 4782/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), πολλές δε εξ αυτών επηρεάζουν τις έως σήμερα λειτουργικότητες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, εφεξής το Σύστημα. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ προέβη σε παραμετροποιήσεις στο Σύστημα προκειμένου να εκτελούνται ορθά οι νέες τροποποιημένες διαδικασίες.

Λεπτομέρειες της ανακοίνωσης εδώ