Ορκίστηκε ο Στυλιανίδης έγινε ΦΕΚ και το νέο Υπουργείο

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Χρήστος Στυλιανίδης ως υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Εντωμεταξύ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 161 Τεύχος Α’ 9 Σεπτεμβρίου 2021 το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 70 με τίτλο: «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο- λιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

Στο Άρθρο 1 Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Μεταφορά δομών, αρμοδιοτήτων και εποπτείας αναφέρεται:

 1. Συστήνεται Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολι- τικής Προστασίας, στο οποίο μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την ίδια μι- σθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, οι ακόλουθες υπηρεσίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
  α) η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του άρ- θρου 28 του ν. 4662/2020 (Α’ 27),
  β) το Πυροσβεστικό Σώμα, και
  γ) το σύνολο των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της πολιτικής προστασίας των Μερών Α’ έως και Γ’ του ν. 4662/2020.
 2. α) Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 1, μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  αα) της περ. (γγ) της παρ. 3α του άρθρου 25 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) από το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,
  ββ) της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θεμάτων και των πολιτικών ως προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τις περ. (αα) και (ββ) της παρ. 3α του άρθρου 6 του π.δ. 132/2017 από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων.
  β) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπηρετούν στις υπηρεσίες των οποίων αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποστηρίζουν παράλληλα την άσκηση των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμοδιοτήτων μέχρι τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποσπώνται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2022.
 3. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η εποπτεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του άρθρου 1 του ν. 1349/1983 (Α’ 52).

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο αρμόδιος Υπουργός σε θέματα των μεταφερομένων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν.
 2. Έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρ- ικών συμβουλίων το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 3. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων βαρύνουν έως την 31η.12.2021 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν.