Στον νόμο 4829/2021 οι νέες διατάξεις για τους δήμους

Τον αριθμό 4829 πήρε τελικά ο νόμος που αφορά πολλές διατάξεις και διορθώσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 166 Τεύχος Α’ 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα στο Γ’ Μέρος του νόμου με τίτλο «Λοιπές Ρυθμίσεις Υπ. Εσωτερικών» προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 20 Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη.
Άρθρο 21 Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 22 Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
Άρθρο 25 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου
Άρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
Άρθρο 31 Διάθεση παραβόλων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Άρθρο 32 Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
Άρθρο 33 Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων – Επιτρεπόμενες δαπάνες – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή- των του ν. 3463/2006

Κατεβάστε από εδώ τον νέο νόμο