Μειώνονται τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο Νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» εξορθολογίζονται και μειώνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε συνδυασμούς και υποψηφίους των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών για πλημμέλειες που αφορούν στις εκλογικές δαπάνες με αναδρομική ισχύ από την 25.3.2019, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της τις Μαΐου 2019 – 2ας Ιουνίου 2019. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) και αφορούν στην επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα χρηματικά ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων, με αποφάσεις της Επιτροπής, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της Επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την Κοινοποίηση της απόφασης. Προβλέπεται, επίσης, ρητά ότι δεν επιστρέφονται ποσά επιβληθέντος προστίμου έχουν ήδη καταλογισθεί ή εισπραχθεί έως σήμερα βάσει των προϊσχυόντων ανωτάτων και κατωτάτων ορίων.
Συγκεκριμάν το Άρθρο 2 αναφέρει:
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηψίων εκλογών δημοτικών και περιψερειακών αρχών — Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 3870/2010

 1. Η Παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται ως προς το ανώτατο και το κατώτατο όριο των επιβαλλόμενων προστίμων και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως ακολούθως:
  «1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και οι ακόλουθες Παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηψίων:
  α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων των συνδυασμών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.
  β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήψιοι που παραβιάζουν τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
  γ. Για κάθε παράβαση των παρ. 1, 2, 4, 5 και ό του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του συνδυασμού από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
  δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων- εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παρ. Ι και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει σε βάρος του συνδυασμού πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
  ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηψίους, επισύρει σε βάρος τους πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»
 2. Αποψάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αψορούν στην επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμψωνα με την παρ. 1, με
  αποψάσεις της Επιτροπής, ύστερα από ένσταση του επικεψαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηψίου, η οποία ασκείται ενώπιον της Επιτροπής μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόψασης.
 3. Ποσά που έχουν καταλογισθεί ή εισπραχθεί δεν επιστρέψονται. 4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 25η.3.2Ο19.