Με νόμο κατ΄επιλογή του προέδρου ο τρόπος σύγκλισης των συλλογικών οργάνων

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» εξειδικεύεται, λεπτομερώς, ο τρόπος σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί το συλλογικό όργανο, δια ζώσης, δια περιιροράς, δια τηλεδιάσκεψης, καθώς και ταυτόχρονα δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης. Η επιλογή του τρόπου σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου των μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Συγκεκριμένα το άρθρο 6 της τροπολογίας αναφέρει:
Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών Οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους — Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίοταται ως εξής:
«1. Κατά Το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. α’ και β βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκληοης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1 που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες».