Νέα παράταση για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο Σχέδιο Νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών)» παρατείνεται από τη λήξη της, 31.12.2020, έως την 31η.03.2022 η ισχύς του αναπτυξιακού Προγράμματος <ΘΗΣΕΑΣ» που καταρτίστηκε για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ βαθμού, ως Προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμενα το άρθρο 1 της τροπολογίας αναφέρει:
Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Η διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Κεψαλαίου Β’ του ν. 3274/2004 (Α’ 195) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.3.2022.