Εγκύκλιος για τις συνεντεύξεις και την υποβολή εκθέσεων στην αξιολόγηση

Εγκύκλιο με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 – Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές – Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης», εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ.13594/2-7-2021 (ΑΔΑ: 63ΤΜ46ΜΤΛ6-ΜΨ1) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την νέα εγκύκλιο το Υπ. Εσωτερικών ενημερώνει σχετικά με τα επόμενα στάδια διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020.

Όπως επισημαίνει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να διενεργήσουν τη Συμβουλευτική Συνέντευξη προκειμένου να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης των υφισταμένων τους και οι Αξιολογούμενοι να υποβάλουν τη σύμφωνη γνώμη τους καθώς και τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις τους επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο υποβολής της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υφισταμένων τους.

Επίσης το Υπουργείο ενημερώνει και για την αναπροσαρμογή των χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης προσωπικού.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο