Εγκύκλιος του Υπ.Εσ. για το δικαίωμα στην απεργία

Με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/181/οικ.17714 και με ΑΔΑ 6Η1746ΜΤΛ6-ΑΜ2 το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: Διατάξεις του ν.4808/2021 (Α’ 101) σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας – Γνωστοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σχετικά: Η αριθ. 62587/26-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με την εγκύκλιο ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 101 Α ́ δημοσιεύτηκε ο ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», στο Κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 91–95), του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί η αριθ. 62587/26-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται με την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς του Δημοσίου για ενημέρωσή τους ως προς την εφαρμογή των νέων ως άνω διατάξεων του ν. 4808/2021.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο καθώς και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β ́ βαθμού αρμοδιότητάς τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».