Διαδικασίες fastrack στα αντιπλημμυρικά έργα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» διευκολύνεται η απευθείας ανάθεση από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας με σύντομες διαδικασίες των αντιπλημμυρικών έργων.

Συγκεκριμένα το άρθο 1 αναφέρει:
Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών — Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/20 10

Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίΘεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Εργα και μελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που αναλαμβάνονται από τις ως άνω Περιφέρειες δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που συνάπτεται με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ανατίθενται με προοψυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου νόμου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο περιφερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου,
β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του ιδίου νόμου, με αντίστοιχη σύντμηση στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμψωνα με τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό και
δ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α·204), εφόσον συντρέχουν γεγονότα που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.
Η παρούσα εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που Θα εκκινήσουν μέχριτην 3Θ.1Ι.2θ21».