Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει για τις καταργούμενες διατάξεις του 4412

Ανακοίνωση οδηγία εξέδωσε «Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157) ».
Ι. Ν. 4782/2021
Σε συνέχεια της παρ. 2 του άρθρου 141 και της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), από 01/09/2021 καταργούνται διατάξεις ν. 4412/2016 και εκκινεί η εφαρμογή άλλων, ως τροποποιήθηκαν με επιμέρους διατάξεις του ανωτέρω ν. 4782/2021.

Δείτε εδώ τις οδηγίες