Από την ΓΓ Υποδομών θα ομαδοποιούνται οι αναθέσεις έργων και μελετών

Οι Αναθέτουσες αρχές θα προσφεύγουν υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Υποδομών για την κάλυψη των αναγκών τους σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 231708 που δημοασιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4320 Τεύχος Β’ 17/9/2021 με τίλτο “Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι- στημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147).

Οι συμβάσεις των επιμέρους έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΓΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΓΥ δύναται να αποτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γε- ωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014:

  • αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές.
  • υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αναθέσεις από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές. – παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε
    να επιδέχονται ομαδοποίησης.
  • παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης.
  • μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης ορι-
    ζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις. Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά ανα- λογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
    επιστημονικών υπηρεσιών.

Διαβάστε εδώ όλο το ΦΕΚ