Εγκύκλιος για τις καταργούμενες διατάξεις στην Αυτοδιοίκηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα :Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α ́ 166) με την οποία ενημερώνει δημοσιεύτηκε ο ν. 4829/2021 (Α ́ 166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις».
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4829/2021 θεσπίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Κατεβάστε από εδώ όλη την εγκύκλιο με τις καταργούμενες διατάξεις που αφορά και τους Δήμους και τις Περιφέρειες