4830 ο αριθμός του νόμου για τα ζώα και άλλες διατάξεις για τους δήμους

Τον Αριθμό 4830 πήρε τελικά ο νόμος «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο- φιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 169
Τεύχος Α’ 18 Σεπτεμβρίου 2021.

Θυμίζουμε ότι εκτός από τις διατάξεις που μεταβιβάζουν πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες στους δήμους για την διαχείριση του θέματος των αδέσποτων ζώων ο νόμος περιλαμβάνει και πολλές άλλες διατάξεις για τους Δήμους.

Συγκεκριμένα στο Μέρος Γ’:
Άρθρο 48 Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4674/2020 Άρθρο 49 Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.
Άρθρο 50 Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποί- ηση παρ. 2 άρθρου 107 ν. 4714/2020
Άρθρο 51 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 52 Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου
Άρθρο 53 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού
Άρθρο 54 Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 3528/2007
Άρθρο 55 Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 51 ν. 3528/2007
Άρθρο 56 Άδεια χωρίς αποδοχές – Διευκολύνσεις υπαλ- λήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 53 του ν. 3528/2007
Άρθρο 60 Άδεια χωρίς αποδοχές – Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007
Άρθρο 62 Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Άρθρο 63 Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση άρθρου του 14 ν. 3870/2010
Άρθρο 64 Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 65 Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 1069/1980
Άρθρο 66 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου
Άρθρο 67 Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νο- μοθετικού Περιεχομένου

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ