Με το νόμο 4831/2021 ο παρατάσεις ΙΔΟΧ και εμβολιασμών κατ’ οίκον

ergazomenoi_dimarxeio

Τον Αριθμό 4831 πήρε ο νόμος με τίτλο «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» με τον οποίο ψηφίστηκαν από την βουλή και συγκεκριμένα με το Άρθρο 141 η παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ και με το άρθρο 147 η παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 170 Τεύχος Α’ 23 Σεπτεμβρίου 2021

Συγκεκριμένα το άρθρο 141 αναφέρει
Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατ’ οίκον εμ- βολιασμών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευ- τικό προσωπικό των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Και στο Αρθρο 147
Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδο- σης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπο- λογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.
Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ 1. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει η νομική υποστήριξη του Κράτους και ιδίως:

στ) η νομική συνδρομή της Διοίκησης κατά την κατάρτιση συμβάσεων,

β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,