Σε διαβούλευση η Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών με ΣΔΙΤ

limani

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών δράσης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και των αρμοδιοτήτων του ιδρυτικού της νόμου 4013/2011 (Α ́204), η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνέστησε Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με σκοπό την προώθηση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών που βασίζονται σε ιδιωτικές επενδύσεις απαραίτητες για την εθνική οικονομία.
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και της ολοκλήρωσης των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, το παραδοτέο της οποίας υποβλήθηκε στην Αρχή, ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γεώργιος Κατωπόδης ενημερώνει ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων.
Με την ανακοίνωση καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις επί των όρων του εν λόγω προσχεδίου πρόσκλησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής http://www.eaadhsy.gr, έως τις 11/10/2021 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

https://www.eaadhsy.gr/images/docs/PROSKLISI_SDIT_PARAXORISI_LIMENON_20210924_TELIKO.pdf