Με πολλές διατάξεις για τους δήμους ο νόμος 4839/21

Πολλές διατάξεις για τους δήμους περιλαμβάνει ο νόμος 4839/21 (ΦΕΚ 181/02.10.2021 τεύχος Α’) «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρει:
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α ́ 204), ως προς τους όρους χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη- τρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στο άρθρο 26:
Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α ́ 248), ως προς τη διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στο άρθρο 29
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α ́ 36) προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με τη δυνα- τότητα χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
  «3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυ- σικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυ- νομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγ- γραφα ταυτοποίησης. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α ́ βαθμού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδι- αφερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.»
 2. Στην παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορ- φώνεται ως εξής:
  «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρι- νού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να ρυθμί- ζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α ́ βαθμού, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.»

Στο άρθρο 30
Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α ́ 95) τροποποιείται, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυ- βέρνησης, πέραν των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
  «3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο στην πλατ- φόρμα απαιτείται αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώ- που-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφι- ακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α ́ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτο- ποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήμα- τα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143).

Στο άρθρο 31
Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

 1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια πρόσκληση.
 2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περι- ορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους συμμετοχής τους σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διά- θεσης των εμβολίων προς αυτούς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Αρθρο 33
Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α ́ 248), ως προς την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κο- ρωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 40
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας – Τροποποίηση
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
Στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α ́130): α) η περ. α ́ της παρ. 1α τροποποιείται, ώστε να μην καταλαμβάνονται από αυτήν τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, τα οποία προβλέπονται ρητά στην περ. ια ́ της παρ. 1α, β) στην περ. β ́ ο όρος «ειδικές ανάγκες» αντικαθίσταται από τον όρο «αναπηρία», γ) η περ. στ ́ της παρ. 1α τροποποιείται, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της και οι ανοικτές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α ́16), δ) η παρ. 1β τροποποιείται, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ως νεοεισερχόμενοι στις δομές της παρ. 1α… (δείτε το άρθρο στο ΦΕΚ)

Άρθρο 41
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού-
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α ́63) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α ́76), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α ́76), διατηρείται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο 45
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού- Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α ́214), σχετικά με τη διενέργεια δωρεών των Δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) σε νοσο- κομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινω- φελούς σκοπού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 55
Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020

 1. Στο τέλος του Κεφαλαίου «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:
  «9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022.
 2. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»

Άρθρο 68
Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 200 του ν. 3463/2006 (Α ́114), για την κατασκευή κάθε απαιτούμενου δημο- σίου έργου (έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά) στις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, επιτρέπεται η απευθείας δωρεάν παραχώρηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους των φερτών υλικών, τα οποία προκύπτουν κατά τις σχετικές εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων, κατόπιν αίτησής τους και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ