Εγχειρίδιο για τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε σε όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». Στο Εγχειρίδιο αναλύονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές Αρχές. Το εγχειρίδιο αναφέρεται σε νόμους και διατάξεις που αφορούν όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες Δήμους και Περιφέρειες χωρίς διάκριση ή εξειδίκευση.

Σκοπός της έκδοσης του Εγχειριδίου, είναι η καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων των Υπηρεσιών, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πολιτών.

Στο Εγχειρίδιο αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο, υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, καθώς και με ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999- Α’ 45, όπως ισχύει).
Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλη αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης.

Κατεβάστε από εδώ το εγχειρίδιο