Καθορισμός διαδικασιών διορισμού θυμάτων από τις πυρκαγιές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4579 Τεύχος Β’ 4 Οκτωβρίου 2021 η απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/858/οικ.18795
Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθε- σμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιο- λογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρει- ας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελε- σματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυ- γούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

Με την απόφαση καθορίζονται ως δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4765/2021, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005, τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ