Χωρίς ημερομηνία λήξης οι επιχορηγήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Καταργείται ο περιορισμός συγκεκριμένων περιόδων 2016-2021 για την δυνατότητα των δήμων να επιχορηγούνται από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του ΠΔΕ και η διάταξη αποκτά καθολική ισχύ χωρίς περιορισμένη διάρκεια.

Η διάταξη κατατέθηκε με τροπολογία που του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα το Άρθρο 1 αναφέρει:
Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 101 ν. 4483/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α 107) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής της, το δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, οι ΟΤΑ. και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτό από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α 201).»