Στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αναρτώνται οι διαβουλεύσεις

Οδηγίες με θέμα:«Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016»

Μετά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 4782/2021, που τροποποιεί το άρθρο 47 του ν .4412/2016, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Συμβάσεων έχει λάβει πολλά τηλεφωνικά και έγγραφα ερωτήματα (ενδεικτικά αναφέρεται το σχετικό 1) σχετικά με την ανάρτηση της έκθεσης αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Στα ερωτήματα αυτά η ΓΓ έχει απαντήσει (σχετικό 2) ότι η έκθεση αποτελεσμάτων της διαβούλευσης δεν μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ όπου αναρτώνται τα σχέδια διακηρύξεων και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς αυτά υπόκεινται σε σχολιασμό ενώ η έκθεση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης όχι. Μπορεί όμως να αναρτάται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργεί κάθε Αναθέτουσα Αρχή για το θέμα αυτό, και ο οποίος αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4412/2016 12/10/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν.4782/2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή επεξεργάζεται και καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στο σχετικό φάκελο δημόσιας σύμβασης του άρθρου 45 του ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω, μετά το τέλος της διαβούλευσης η ανάρτηση της έκθεσης διαβούλευσης με το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί δεν αναρτάται στο χώρο «Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά αναρτάται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ανάρτηση θα γίνεται στο χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην καρτέλα «Κεφαλίδα» επιλέγοντας την κατηγορία «Προς προμηθευτή: Διακήρυξη και δημοσίευση στο portal».

Σχετ.: 1. Το υπ. αριθμ. 222320/16-8-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

  1. Το υπ. αριθμ.: 94999/ 31-08-2021 έγγραφο της Υπηρεσία μας
  2. Οδηγίες για ανάρτηση διαβουλεύσεων στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες 210 3893321