Συνέχεια των διαδικασιών με τα την διακοπή της πρόσβασης στους διαγωνισμούς

Το ΕΣΥΔΗΣ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 14-10-2021 και τις ώρες 08.00 έως 08.30, 13.10 έως 13.25, 15.05 έως και 15.45, καθώς και από ώρα 18:25 έως και την Παρασκευή 15.10.2021 και ώρα 08:00 περίπου, δεν ήταν προσβάσιμη μεταξύ άλλων και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα για τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω αυτής.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 37 του Ν.4412/2016, την ΚΥΑ 166278/2021 (ΦΕΚ 2813 Β’), το (α) σχετικό και την παρούσα ενημέρωση, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 14.10.2021 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή 15.10.2021 και ώρα 08.00 εξαιτίας της αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που:
➢ έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο [email protected] με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής
ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.
➢δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Ολη την ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ