Νόμος 4843 για τις υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης και τις Ενεργειακές Κοινότητες

Τον αριθμό 4843 πήρε ο νόμος με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τρο- ποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενερ- γειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετι- κά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσι- οδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου- λίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρ- μανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ- γειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρι- κής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Τεύχος πρώτο 20 Οκτωβρίου 2021

Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, που ισοδυναμεί με δέκα έξι κόμμα πέντε (16,5) εκατομμύρια Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου (ΤΙΠ) τελικής κατανάλωσης ενέργειας, όπως καθορίζεται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου 2 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β ́ 4893/2019), κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως μέτρα για την ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων ορίζονται στην ενότητα 3.4 του Kεφαλαίου 3 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του Δημόσιου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση – ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).»

Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους:
α) Εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), σύμφωνα με το πρότυπο που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος, προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέματος όσον αφορά στην αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους, τεχνοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθορισμό στόχου και πλάνου επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας. Το ΣΕΑΚ υποβάλλεται, έως την 31η.12.2022, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργεί- ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) έτη.
β) Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του ΣΕΑΚ.
γ) Στον βαθμό που είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς και παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
Τα ΣΕΑΚ είναι προαπαιτούμενα για την ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους που αναφέρονται σε αυτά. Το προηγούμενο εδάφιο δεν καταλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες αξιολογούνται σύμφωνα με το ισχύον κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης νομικό πλαίσιο και τους όρους αυτής.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον δημόσιο τομέα όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι σχετικές αρμοδιότητες των ενεργειακών υπευθύνων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στην περίπτωση που η απόφαση αφορά κτίρια που χρησιμοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών με το ίδιο περιεχόμενο.»

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν, κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με σημαντικό ενεργειακό περιεχόμενο, να εκτιμούν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας.

Για σύμβαση αγοράς κτιρίου από δημόσιους φορείς, το οποίο προορίζεται για στέγαση των υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα, απαιτείται το κτίριο να ανήκει, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του ν. 4122/2013 (Α ́ 42), από 1ης.1.2022, τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β ́, όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής

Θεσπίζεται εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, ο οποίος βασίζεται σε νέες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας που υπολογίζονται ως το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%) της μέσης ετήσιας τελικής κατα- νάλωσης ενέργειας της τελευταίας τριετούς περιόδου και ισοδυναμεί με εφτά κόμμα τρία (7,3) εκατομμύρια Τόνους Ισοδυνάμου Πετρελαίου (ΤΙΠ). Οι νέες ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας με την ίδια μεθοδολογία υπο- λογισμού εξακολουθούν να υφίστανται για δεκαετείς περιόδους μετά από το 2030.

Από το άρθρο 35 και μετά καθορίζονται νέοι όροι στις αδειοδοτήσεις και τις συμμετοχές στις Ενεργειακές Κοινότητες.

Από το άρθρο 50 και μετά προβλέπονται διατάξεις για την αναμόρφωση των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Ολόκληρο τον νέο νόμο μπορείτε να βρείτε εδώ