Καταβολή ενιαίου τέλους στους δήμους με μετανάστες

metanasteush_Image.ashx

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. 4867/21.10.2021 τεύχος Β’ η ΚΥΑ 273470/27.09.2021: Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).
Σύμφωνα με την απόφαση αποδίδεται το ενιαίο τέλος δευτέρου τριμήνου έτους 2021 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενί- ας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενός λεπτού (1.345.647,01 €), όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

Η καταβολή του ενιαίου τέλους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), στους Δήμους, θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020» – Ε.Φ. 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Δείτε το ΦΕΚ και πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος