Πρόσκληση για την στήριξη πληροφόρησης για την Πολιτική Συνοχής

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναζητά, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, προτάσεις από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχορηγήσεις ανέρχονται έως και 300 000 ευρώ για κάθε επιλέξιμο έργο, για να καλυυθεί έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιλαμβάνουν μέσα ενημέρωσης, πανεπιστήμια, φορείς επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς φορείς και δημόσιους φορείς (με εξαίρεση τις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2022.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση (με αριθ. 2021 CE 16 BAT 001), σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Ιστορικό
Η πρόσκληση ακολουθεί παρόμοια πρόσκληση που ξεκίνησε πέρυσι, η οποία προσέλκυσε 200 αιτήσεις. Στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης επιλέχθηκαν 28 δικαιούχοι για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας σε περισσότερα από 18 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα ονόματα των δικαιούχων της τελευταίας πρόσκλησης δημοσιεύονται διαδικτυακά.

Με 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το 2017 και με συνολικό προϋπολογισμό 18,8 εκατ. ευρώ, η DG REGIO έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής τις επικοινωνιακές δράσεις 99 μέσων ενημέρωσης και άλλων φορέων. Παραδείγματα δράσεων επικοινωνίας προηγούμενων δικαιούχων μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον διαδραστικό χάρτη.