Μέχρι 5 Νοεμβρίου η προθεσμία για τους δήμους να εκκαθαρίσουν τα τετραγωνικά

Με έγγραφό του προς τους Δήμους ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας τους καλεί να εκκαθαρίσουν τις διορθωτικές δηλώσεις τετραγωνικών μέχρι το αργότερο 5 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα ο κ. Πέτσας αναφέρει:

Όπως σας είναι γνωστό με την απ.: 37044/17-5-2021 ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4790/2021 (Α ́ 48/31-3-2021), οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α ́ 204), αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη λήξει, την 30η-6-2021.

Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει της πρόσφατης θεσμοθέτησης νέας ευκαιρίας για δήλωση των ορθών τετραγωνικών (Αρθρο 66 του ν.4830/2021 (Α’ 169) και της ανάγκης να λειτουργήσει η ψηφιακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, απαιτείται να επισπεύσετε την προσπάθεια επεξεργασίας-εκκαθάρισης των παλαιότερων δηλώσεων.
Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να αναλάβετε, κάνοντας χρήση των δικών σας ψηφιακών εφαρμογών, όλες τις δηλώσεις της φάσης Α’, δηλαδή τις υποβληθείσες δηλώσεις που δεν έχουν ακόμα αναληφθεί/τεθεί σε φάση επεξεργασίας, εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας και πάντως όχι αργότερα από τις 5 Νοεμβρίου.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο έργο αυτό που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, την αποκάλυψη προς τις υπηρεσίες σας πρόσθετων τετραγωνικών και συνεπώς, την αύξηση των εσόδων σας.