Τροπολογία ενίσχυσης των δημοτικών επιχειρήσεων ΑΠΕ

Την ενίσχυση των Δημοτικών Επιχειρήσεων που ασχολούνται με την καθαρή ενέργεια ΑΠΕ επιδιώκει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτίωση στην Επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σύμφωνα με την τροπολογία με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεων τους»

  1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού δύνανται να επιχορηγούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο μετοχικό η εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 70% και των οποίων διορίζουν περισσότερο από το ήμισυ (½) των μελών της διοίκησης.
  2. Η επιχορήγηση του παρόντος εγγράφεται στην Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφερειακού Επιπέδου Σ.Α.Ε.Π. της οικίας Περιφέρειας, δύναται να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6 εκατομμυρίων € ανά Περιφέρεια και καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων προς τρίτους
  3. Η επιχορήγηση χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ενωσιακού Νομικού Πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων μετά από αίτημα του ΟΤΑ β’ βαθμού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποκλειστικά μέχρι την 31η.12.2021 με το οποίο δηλώνει την επωνυμία, το αντικείμενο των προς εξυγίανση επιχειρήσεων, το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά επιχείρηση και το αντικείμενο των προς κάλυψη υποχρεώσεων, το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και την αρμοδιότητα του για διορισμό πλέον του ημίσεος των μελών της διοίκησης αυτών. Με την ως άνω κοινή απόφαση ρυθμίζονται και η διαδικασία για την πληρωμή της επιχορήγησης και κάθε σχετικό θέμα. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα αλλά χωρίς να περιλαμβάνουν τα προαναφερθέντα στοιχεία, δε γίνονται δεκτά
  4. Στις επιχειρήσεις της παρ 1. πραγματοποιείται διαχειριστικός έλεγχος από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το νόμο 3492/2006 (Α’ 210) αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3