ΦΕΚ με πρότυπο τεύχος δημοπράτησης με ΣΔΙΤ για τα λιμάνια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5343 Τεύχος Β’ 17 Νοεμβρίου 2021 η «Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ ).

Το τεύχος πρόσκλησης επισυνάπτεται στο ΦΕΚ ως Προσάρτημα, καθιστάμενο με τον τρόπο αυτό, μαζί με τα λοιπά Παραρτήματα της πρόσκλησης, αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης που δημοσιεύεται.

Η απόφαση και το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης ισχύουν υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων και οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων ή/ και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα πρότυπα τεύχη