Διακοπή λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ενημερώνει ότι τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ, Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις, με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους περιβάλλοντα, καθώς και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, θα τεθούν εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 26.11.2021 από ώρα 08.00 και έως ώρα 23:59 λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στις υποδομές του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται και η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών των εν λόγω υποσυστημάτων κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, η ανάρτηση των σχετικών πράξεων Δημοσίων Συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και η πρόσβαση χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς».

Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β’/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του Συστήματος είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ.

Επίσης, συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και τη Δευτέρα 29.11.2021, καθώς στο διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις προσφορές τους.

Διευκρινίζεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς
• που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ, με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού
• που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι, στο χρονικό διάστημα μη πρόσβασης στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», οποιαδήποτε άλλα αιτήματα (tickets) υποστήριξης των χρηστών του συνόλου των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μπορούν να υποβάλλονται εδώ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (SDGR – YourEurope) και τις ιστοσελίδες που αφορούν τις υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς».

Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/Epistoli%20gia%20mh%20prosvasimotita.pdf