Οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υφυπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τις παρατηρήσεις που αφορούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας», και ειδικότερα σε ότι αφορά τα προγράμματα « ́Αθληση για Όλους» διατύπωσε η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.
Η Επιτροπή στο κείμενο παρατηρήσεων υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα «Άθληση για όλους» (Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο) «είναι από τους πιο πετυχημένους θεσμούς που υλοποιούνται με κεντρική ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Αποτελούν θεμέλιο λίθο Κοινωνικής Πολιτικής που αποτελεί βασική αρμοδιότητα των Δήμων και για το λόγο αυτό οφείλει να συνεχιστεί η υλοποίησή τους με κεντρικό φορέα την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Τονίζει ότι «με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ουσιαστικά καταργούνται τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία προσφέρουν υγεία και ευεξία σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που δεν έχουν την ευχέρεια να καταφύγουν σε γυμναστήρια για να αθληθούν. Αποκλείονται από την άθληση όλες οι ομάδες με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, αφού δεν μπορούν να καταφύγουν απαραίτητα σε γυμναστήρια και ιδιωτικούς συλλόγους και απουσιάζει πλήρως η Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Επισημαίνει ότι «οι δήμοι της χώρας προσφέρουν χρόνια τώρα προγράμματα ποιοτικής άθλησης σε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας υλοποιώντας την αναγκαιότητα της δια βίου άσκησης με ελάχιστο κόστος και εκατοντάδες γυμναστές πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής απασχολούνται σε αυτά».
Ζητά την τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων του «Μέρους Β» του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με στόχο:

 1. την ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με κεντρικό πυλώνα τις στοχευμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια
 2. τη συνέχιση και την αύξηση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ,προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου αθλητικές υπηρεσίες με χαμηλή οικονομική συμμετοχή του τελευταίου ή και δωρεάν στην περίπτωση ειδικών προγραμμάτων κ.ά., γιατί αποτελούν κοινωνική επένδυση
 3. την εφαρμογή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, η οποία κατοχυρώνεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
  Υπογραμμίζει ακόμη την αναγκαιότητα άμεσης έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α ́& Β ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους την περίοδο 2021-2022.
  Θεωρεί επιβεβλημένη την έκδοση σχετικής ΚΥΑ για να ανταπεξέλθουν οικονομικά οι δήμοι στην πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και ζητά την εφαρμογή του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου για την λειτουργία των
  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και για τη φετινή περίοδο, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης νέων προτάσεων και αξιολόγησης του προγράμματος και των προτάσεων για τον σχεδιασμό της λειτουργίας του τις επόμενες περιόδους.

Παρατηρήσεις που αφορούν στο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 , έχει συσταθεί «1….στη Γ.Γ.Α Διεύθυνση “Άθληση για όλους”, με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων” Άθληση για όλους” σε πανελλήνιο επίπεδο. 2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων “Άθλησης για όλους”, οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης “Άθληση για όλους….»
Με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του νόμου αυτού καθορίζεται κάθε φορά το οργανωτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων , η χρηματοδότησή τους κλπ.
Για το έτος 2020 έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 461/14-2-2020 η Υπουργική Απόφαση «ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/14-2- 2020» του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για όλους»
Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στην ουσία αντικαθίσταται η προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 με τις νέες διατάξεις που ρυθμίζουν ειδικά το θέμα της Άθλησης για Όλους.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται εκτός των άλλων, η ίδρυση σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, συστήνεται ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 σωματείων, εισάγεται η έννοια του εκπαιδευτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι επαγγελματίας με την απαιτούμενη κατάρτιση, η οποία πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Ρυθμίζονται θέματα του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους γιατί ο ερασιτεχνικά οργανωμένος αθλητισμός αναψυχής στην Ελλάδα είναι έως σήμερα αρρύθμιστος, γεγονός που προκαλεί τριβές ως προς την αρμοδιότητα κυρίως στα δρομικά αλλά και σε άλλα αθλήματα αναψυχής μεταξύ ομοσπονδιών αγωνιστικού αθλητισμού και σωματείων ή συλλογικών μορφωμάτων που επιθυμούν μα διοργανώσουν εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα»
Τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» (Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο) είναι από τους πιο πετυχημένους θεσμούς που υλοποιούνται με κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. Αποτελούν θεμέλιο λίθο Κοινωνικής Πολιτικής που αποτελεί βασική αρμοδιότητα των Δήμων και για το λόγο αυτό οφείλει να συνεχιστεί η υλοποίησή τους με κεντρικό φορέα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ουσιαστικά καταργούνται τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία προσφέρουν υγεία και ευεξία σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που δεν έχουν την ευχέρεια να καταφύγουν σε γυμναστήρια για να αθληθούν. Αποκλείονται από την άθληση όλες οι ομάδες με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, αφού δεν μπορούν να καταφύγουν απαραίτητα σε γυμναστήρια και ιδιωτικούς συλλόγους και απουσιάζει πλήρως η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι Δήμοι της χώρας προσφέρουν χρόνια τώρα προγράμματα ποιοτικής άθλησης σε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας υλοποιώντας την αναγκαιότητα της δια βίου άσκησης με ελάχιστο κόστος και εκατοντάδες γυμναστές πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής απασχολούνται σε αυτά.

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι προτεινόμενες διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’ με στόχο:

 1. την ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με κεντρικό πυλώνα τις στοχευμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια
 2. τη συνέχιση και την αύξηση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ,προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου αθλητικές υπηρεσίες με χαμηλή οικονομική συμμετοχή του τελευταίου ή και δωρεάν στην περίπτωση ειδικών προγραμμάτων κ.ά., γιατί αποτελούν κοινωνική επένδυση
 3. την εφαρμογή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με συστηματική επιστημονική καθοδήγηση, η οποία κατοχυρώνεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
  Είναι επίσης αναγκαιότητα η άμεση έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α ́& Β ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους την περίοδο 2021-2022. Επιβεβλημένη η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για να ανταπεξέλθουν οικονομικά οι Δήμοι στην πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και
  Η Εφαρμογή του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου για την λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και για τη φετινή περίοδο, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης νέων προτάσεων και αξιολόγησης του προγράμματος και των προτάσεων για τον σχεδιασμό της λειτουργίας του τις επόμενες περιόδους.