Εγκύκλιος για τον ορισμό Αντιδημάρχων

Με τις υπ’ αριθμ. 82/2019 και 48/2020 Εγκυκλίους υπό τον τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων», επιχειρήθηκε η αποτύπωση και ανάλυση των βασικών παραμέτρων που διέπουν το αξίωμα του αντιδημάρχου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), όπως ισχύει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την τελευταία ενημέρωση, κρίνεται απαραίτητη η κωδικοποίηση των ως άνω εγκυκλίων, υπό την έννοια της συγκέντρωσης σε ενιαίο κείμενο του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το θεσμό του «Αντιδημάρχου», εντάσσοντας σε κάθε περίπτωση όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαβάστε όλη τη εγκύκλιο εδώ