Αλλαγές στα κατώτατα όρια του 4412

Η ΕΑΑΔΗΣΥ με ανακοίνωσή της ενημερώνε ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2021/1952, 2021/1953 και 2021/1951 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 01/01/2022. Συγκεκριμένα:
Α) η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 350 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 382 000EUR», β) στο στοιχείο β), το ποσό «139 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «140 000 EUR», γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «214 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «215 000 EUR»,
2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής : α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 350 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 382 000 EUR», β) στο στοιχείο β), το ποσό «214 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «215 000 EUR»,
Β) Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) στο στοιχείο α), το ποσό των «428 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «431 000 EUR»·
2) στο στοιχείο β), το ποσό των «5 350 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «5 382 000 EUR».
Γ) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, το ποσό των «5 350 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό των «5 382 000 EUR».

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 01/01/2022. Κατά συνέπεια, από 1-1-2022, αντίστοιχα, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του 4413/2016.
Επισημαίνεται ότι τα νέα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) ν. 4412/2016 θα επικαιροποιηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και στον σχετικό πίνακα που τηρείται στη διαδρομή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω Κανονισμοί, καθώς και το σύνολο της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αναρτώνται και τηρούνται στον «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων

Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr), στην οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση.

Πληροφορίες Ε. Μουτσοπούλου [email protected] 213 2124 700