Polyeco Α.Ε.: Ολοκληρωμένες Λύσεις Αποξήλωσης, Συλλογής, Συσκευασίας & Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων αμιάντου για Ο.Τ.Α

H Polyeco AE, είναι μία πλήρως αδειοδοτημένη Ελληνική βιομηχανία διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων, η οποία ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως εταιρεία έχει σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη σύννομη και ορθή διαχείριση των αποβλήτων με τον πλέον κατάλληλο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο.
Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ασπροπύργου και στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ Σίνδου), ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες σε Νότια αλλά και Βόρεια Ελλάδα.

Η POLYECO A.E. προσφέρει λύσεις στη διαχείριση όλων των ειδών επικινδύνων και μη αποβλήτων, που παράγονται από βιομηχανικές, δημοτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Τηρώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την Αρχή “Zero Waste to Landfill”, από την επεξεργασία των αποβλήτων παράγει δευτερογενή καύσιμα, εναλλακτικές Α ́ ύλες για βιομηχανική χρήση και ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τίποτα δεν απορρίπτεται σε ΧΥΤΑ ή χωματερές.
Τα λίγα και συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εντός των εγκαταστάσεών μας (λόγω σύστασης), εξάγονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός Ε.Ε. οι οποίες ακολουθούν εξίσου φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επεξεργασίας και αξιοποίησης.
Η POLYECO A.E. διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα αναλυτικά εργαστήρια, αναλαμβάνει έργα σε παγκόσμιο επίπεδο και στις 5 ηπείρους και είναι πλήρως διαπιστευμένη κατά:
• ISO 9001:2008 από τον Φορέα TUV HELLAS για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
• EMAS από τον Φορέα TUV HELLAS σύμφωνα με τον κανονισμό για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι καταχωρημένη στους σχετικούς καταλόγους του ΥΠΕΝ
• ISO 17025:2005 για την εκτέλεση δοκιμών εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου από το ΕΣΥΔ
• ISO 45001:2018 από το Φορέα EUROCERT για την εφαρμογή του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τον Αμίαντο.
Αμίαντος είναι η ινώδης μορφή διάφορων ορυκτών που απαντώνται στη φύση. O αμίαντος είναι επικίνδυνος όταν διασκορπίζεται στον αέρα με τη μορφή πολύ μικρών ινών, αόρατων στο γυμνό μάτι. Η εισπνοή αυτών των ινών αμιάντου μπορεί να προκαλέσει μία από τις ακόλουθες τρεις νόσους:

• Αμιάντωση, ουλή του πνευμονικού ιστού
• Καρκίνο του πνεύμονα
• Μεσοθηλίωμα, καρκίνο του υπεζωκότος (του λείου υμένα που επενδύει τον πνεύμονα) ή του περιτοναίου (του λείου, διπλού υμένα που επενδύει το εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας).
Η αμιάντωση προκαλεί σοβαρή δύσπνοια και μπορεί να αποτελέσει δευτερεύουσα αιτία θανάτου.
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι θανατηφόρος στο 95% των περιπτώσεων.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
Κινδυνεύει οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με αιωρούμενες ίνες αμιάντου χωρίς επαρκή προστασία. Για να δημιουργήσει πρόβλημα ο αμίαντος, πρέπει οι ίνες του να αποδεσμευτούν από το υλικό. Όταν κανείς εργάζεται με υλικά που περιέχουν αμίαντο, αυτά μπορεί να σπάσουν ή να διαταραχθούν και να αποδεσμεύσουν πολύ́ μικρές ίνες.
Οι ίνες αυτές, είναι ικανές λόγω μεγέθους να φθάσουν με την εισπνοή μέχρι τις κυψελίδες των πνευμόνων

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Το είδος του αμιάντου και ο τρόπος με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, μπορούν να επηρεάσουν το ποσό των ινών που μπορεί να αποδεσμευτεί.
Για παράδειγμα σε υλικά αμιαντοτσιμέντου, ο αμίαντος είναι σθεναρά συνδεδεμένος στο υλικό και μπορεί να αποδεσμεύσει ίνες αμιάντου μόνο μετά από δραστήριο-βίαιο χειρισμό όπως σπάσιμο, τρύπημα, πριόνισμα κ.λ.π.
Οι μονώσεις με αμίαντο, έχουν πολύ συχνά υψηλές περιεκτικότητες σε αμίαντο, ο οποίος είναι χαλαρά συνδεδεμένος με τα άλλα υλικά

Για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου, τα στάδια των εργασιών είναι:
 Αποξήλωση, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Polyeco στον Ασπρόπυργο ή στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, των αποξηλωμένων ή ανεξέλεγκτα απορριπτόμενων υλικών αμιάντου που προέρχονται από κτήρια και χώρους εντός του Δήμου.

 Διασυνοριακή μεταφορά και τελική διάθεση σε συνεργαζόμενο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ οίκο του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
 Παράδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών για την τελική διάθεση των αποβλήτων

Η POLYECO A.E. είναι μέλος του Eυρωπαϊκού Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA) και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:
• Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης αφαίρεσης κατεδάφισης (EAΚ) αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών που περιέχουν αμίαντο, τύπου Α, που περιλαμβάνει και τα εύθρυπτα υλικά αμιάντου που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
• Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο από το ΥΠΕΝ, για τους κωδικούς ΕΚΑ: – EKA 17 06 01* – μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

  • ΕΚΑ 17 06 05* – δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
    • Άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής και ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, οι οποίες δύναται να αποθηκεύσουν πολύ μεγάλες ποσότητες (μεγαλύτερες των 500 τόνων) επικινδύνων αποβλήτων.
    Άδεια Διασυνοριακής Μεταφοράς, για την εξαγωγή των αποβλήτων αμιάντου σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Ε.Ε. προς τελική διάθεση.