Παράταση προθεσμιών στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου

Εκδόθηκε η Απόφαση Πράσινου Ταμείου 227.4.1/2021/24.11.2021 με την οποία παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στις Προσκλήσεις με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019», και με αριθμ. πρωτ. 1410/28-2-2020 και κωδικό «Κ.Χ. 2020» του Πράσινου Ταμείου μέχρι την 30- 12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» και «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».

Επιπλέον, εκδόθηκε η απόφαση Πράσινου Ταμείου 227.10/2021/24.11.2021 με την οποία παρατείνεται η χρονική διάρκεια των προσκλήσεων
α) με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021 και
β) με αριθμ. 5360/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2021_Β,
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, και ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία κοινή και για τις δύο προσκλήσεις η 31η-3-2022 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ την αποφαση για τους Ελεύθερους Χώρους

Δείτε εδώ την απόφαση για την Αστική Αναζωογόνηση