Αλλαγές στους όρους του «Αντώνης Τρίτσης

Με την ΚΥΑ 824/25.11.2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5480/25.11.2021 τεύχος Β’ τροποποιούνται διατάξεις της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 ( ΦΕΚ 1386/14.04.2020 τεύχος Β’) στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα- νείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έργα, προ- μήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης μέχρι 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος». Ειδικότερα για την ένταξη πράξεων συ- νολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 125% και έως 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμμα- τος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων (αιτήσεων ένταξης) στο Πρόγραμμα αφορούν ιδίως:
  α) Την τυπική πληρότητα της πρότασης (αίτησης ένταξης) με τη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των προβλεπόμενων στην πρόσκληση δικαιολογητικών και εγγράφων, νομίμως υπογεγραμμένων,
  β) την επιλεξιμότητα της πρότασης (όπως, υποβολή εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης, επιβεβαίωση ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στην πρόσκληση, επιβεβαίωση ότι η περίοδος υλοποί- ησης της πρότασης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλε- ξιμότητας του Προγράμματος),
  γ) την πληρότητα και τη σαφήνεια του φυσικού αντι- κειμένου της πρότασης και τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πρότασης,
  δ) την τήρηση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την ανάθεση δημοσίων συμβά- σεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση προσωπικού, τη συμβατότητα της πρότασης με τους κα- νόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,
  ε) την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών (όπως, αει- φόρος ανάπτυξη, προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αρχή της μη διάκρισης, εξασφά- λιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία),
  στ) τη σκοπιμότητα της πρότασης,
  ζ) τον βαθμό ωριμότητας της πρότασης,
  η) τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική δυνατότητα του δικαιούχου,
  θ) τη μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα
  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
  ι) το ποσοστό κάλυψης του ανώτατου ορίου συνολικού
  προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε δυνητικό δικαιούχο της παρ. 4 του άρθρου 2, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9».
 3. Για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 2, ως εξής:

Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5
Κατηγορία 6
Κατηγορία 7
Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό
(πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισει- σμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρω- μένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορ- ριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χω- ριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισ- σότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξι- οποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», καθώς και στ) σε πρόσκληση που τυχόν εκδοθεί και θα αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», χωρίς την υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος

«Άρθρο 9
Διαδικασία και κριτήρια ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών και τροποποίησης αποφάσεων ένταξης:

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτε- ρικών την ένταξη ή μη της πρότασης στο Πρόγραμμα.
 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κάθε πρόταση (αίτηση ένταξης) αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης αυτοτελώς ως προς τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με σειρά προτεραιότητας η οποία κα- θορίζεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου υποβολής. Η αξιολόγηση των προτάσεων (αιτήσεων ένταξης) που έχουν υποβληθεί συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή μέχρι να αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ένταξης. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋ- πολογισμού, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας της.
 3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης κατά προτεραιότητα:
  (α) προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιού- χων σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτα- κτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

(β) προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων οι συνολικές εντάξεις των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 50% του πλαφόν τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 εφόσον οι προτάσεις αυτές αποτελούν προτεραιότητα των εν λόγω δικαιούχων σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει υποβληθεί στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ κατά την παρ. 6 του άρθρου 6,
(γ) ειδικώς για την Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων με τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό ενόψει της σύνδεσης του πληθυσμού με τις ποσότητες αστικών αποβλήτων για τις οποίες επιβάλλεται τέλος ταφής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) από 01.01.2022.

Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις: α) δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμ- ματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, σύμφωνα με την κείμενη νο- μοθεσία, β) έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λει- τουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας ή γ) μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 6 του άρθρου 12, η πράξη απεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρη- ματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης του δανείου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, η πράξη απεντάσσεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κινήσει τη διαδικασία δημοπράτησης του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση ένταξης, εντός έξι (6) μηνών από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

Δείτε εδώ όλη την απόφαση